Avocado Oil Roasted Sweet Potato

Ingredients: 
Sweet potatoes
Brown Sugar
avocado oil
Pepper